Windpark Diepenhoek

Windpark Diepenhoek

Prowind ontwikkelt samen met ZummerePower, energie coöperatie uit Someren, een windpark met ongeveer 5 turbines in de Diepenhoek in Someren.

ZummerePower is mede-eigenaar van het windpark. De omwonenden kunnen door lid te worden van de energie coöperatie ook meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark.

Jaarlijks wordt een vast deel van de inkomsten van het windpark besteed aan een lokaal gebiedsfonds. De middelen van het fonds worden gebruikt voor het financieel ondersteunen van lokale duurzame en sociale projecten.

Vragen en Antwoorden

  • Het participatieplan is een levend document, die voortdurend wordt aangepast. De laatste versie wordt binnenkort op de website geplaatst.
  • Kijk op de onderstaande website: https://www.infomil.nl/
  • Deze kunt u vinden bij Downloads.
  • De initiatiefnemers onderzoeken locatie Diepenhoek, dit is het gebied tussen de Beliënberkdijk, de provinciale grens, de Nederweertseweg en de Nieuwendijk.
  • Dat hangt van een paar zaken af, zoals, waar staat de luisteraar t.o.v. de molen, hoe hoog is de molen en hoeveel achtergrondgeluid is er. De Nederlandse wet schrijft voor dat een windturbine 47 decibel Lden (een jaargemiddelde waarbij er straffactoren zijn voor de avond en nacht) aan geluid mag veroorzaken op een woning in de omgeving. Wanneer dit jaargemiddelde wordt omgerekend naar een piekbelasting komt dit ongeveer neer op 45 dB(a). Dit is zachter dan het gezoem van een koelkast. ’S Nachts is er een aparte norm voor geluid. De norm is 41 decibel (A). De (A) is een correctie van het geluid om de gevoeligheid van het menselijk oor mee te nemen in het berekenen van de geluidsterkte. Of mensen last hebben van het geluid is heel persoonlijk. Uit onderzoek blijkt dat vooral tegenstanders van windmolens spreken over geluidsoverlast terwijl voorstanders ze nauwelijks horen of als hinderlijk ervaren. Op 30 juni 2021 heeft Raad van State een uitspraak gedaan voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. In de uitspraak is ingegaan op de bepalingen in het Activiteitenbesluit- en regeling. Hieruit is geconcludeerd dat voor de windturbinebepalingen een milieubeoordeling moet worden gemaakt.
  • De provincie Noord-Brabant heeft als doelstelling om in 2020 ten minste 470,5 MW aan windvermogen te hebben opgesteld. Daarnaast hebben in 2021 de Brabantse Regio's samen verantwoordelijk voor de implementatie van de Regionale Energie Strategie met elkaar afspraken gemaakt voor een substantiele bijdrage aan het landelijke CO2 emissie reductie doel voor het jaar 2030. De regio waartoe Someren behoort draagt 2 TWh bij, of wel 2 miljard kilowattuur.
  • De gemeenteraad van Someren heeft in maart 2021 een besluit genomen. Daarin is de Diepenhoek aangewezen voor circa 30 MW windenergie en 100 MW zonne energie.
  • Jazeker. Naast windenergie wordt ook gekeken naar zon op dak, zon op land en energiebesparing.
  • De meest actuele werkelijke verbruikscijfers zijn van 2021. Het totale elektriciteitsverbruik van de woningen was toen afgerond 30.300.000 kWh. (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieverbruik)
  • Windturbines hebben een gemiddelde levensduur van zo’n 25 jaar. Wellicht zijn er over 25 jaar andere vormen van duurzame energie beschikbaar. In dat geval kunnen de windmolens weggehaald worden zonder schade aan het landschap achter te laten.
  • De energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) van een moderne windmolen wordt in drie tot zes maanden ‘terugverdiend’, de uitstoot van CO2 in ongeveer zes maanden. Daarna produceert de windturbine nog 15 tot 20 jaar schone stroom.
  • De turbines op windparken, draaien niet altijd. In vier gevallen komt het voor dat één of meerdere turbines stil staan: 1. bij een storing 2. bij vereist onderhoud 3. bij te weinig (of teveel) wind 4. om te kunnen voldoen aan de norm voor geluid en/of schaduw.
  • Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen inrichting van het windpark, levert Windpark Diepenhoek circa 12 miljoen kilowattuur elektriciteit per windturbine op, wat vergelijkbaar is met het energieverbruik van 3.400 huishoudens Bij 5 windturbines kunnen circa 17.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.
  • Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Ook in het oosten van Brabant worden op het moment vollop plannen ontwikkeld voor de bouw van windmolens. Op dit moment biedt ook windenergie op zee veel kansen: er is veel ruimte en het waait er hard. Echter, beide vormen van windenergie zijn nodig om de duurzame energiedoelstellingen op termijn te halen. Het waait het hardst dichtbij de kust, maar er is niet genoeg ruimte om daar alle windmolens te plaatsen. Daarom is in een bestuursakkoord tussen Rijk en provincies afgesproken dat álle provincies een windopgave krijgen. Wanneer de windmolens hoog genoeg zijn en goed ontworpen, en een iets hogere subsidie-bijdrage krijgen, is windenergie ook in het binnenland rendabel.
  • Na een locatie onderzoek is ervoor gekozen om locatie Diepenhoek verder te onderzoeken, vanwege de open ruimte en de mogelijkheid om hier meer turbines dan elders binnen de gemeente te bouwen die meer energie en rendement opleveren.
  • Prowind, projectontwikkelaar van lokale duurzame energieprojecten uit Zwolle, is initiatiefnemer samen met energie coöperatie ZummerePower.
  • Het gaat voorlopig om 5 windturbines van circa 6 MW. Deze hebben een ashoogte van circa 108 meter en een tiphoogte van 190 meter. Eén en ander kan nog veranderen als gevolg van ondermeer de Milieu Effect Rapportage (MER).
  • Minimaal 400 meter.
  • Dat weten we nog niet; we gaan zeker onderzoeken of dit mogelijk is.
  • Windturbines mogen niet zomaar overal geplaatst worden. Ze moeten voldoen aan strikte Nederlandse wet- en regelgeving. Om te weten of een windpark hieraan voldoet, wordt nauwgezet onderzoek verricht. In 2023 worden deze onderzoeken uitgevoerd in het kader van de milieu effect rapportage. De verschillende opstellingsmogelijkheden van de turbines worden onderzocht op hun effecten op landschap, flora en fauna, schaduw, geluid, afstand tot bebouwing et cetera. Dit wordt in beeld gebracht in het Milieueffectrapport. Pas als dit helemaal is afgerond, wordt het bestemmingsplan aangepast en eventueel een vergunning verleend.
  • Binnenkort volgt een overzicht van het proces.
  • Windturbines kunnen effecten op beschermde natuurgebieden en beschermde dier- en plantensoorten hebben. Voor de besluitvormingsprocedure wordt dit onderzocht, onder andere door middel van veldonderzoek door ecologen. Uit een eerste screening blijkt dat er geen bijzondere soorten in het plangebied aanwezig zijn die hinder ondervinden van de windturbines. Omdat het plangebied erg open is, hoeven er waarschijnlijk geen bomen te worden gekapt voor de aanleg van het windpark
  • Slagschaduw is de schaduw die de bladen van een turbine kunnen veroorzaken als op een willekeurige dag de zon schijnt, er geen wolken zijn en de wind waait. Er zijn wettelijke normen over het toelaatbare aantal minuten slagschaduw per jaar. Er mag in een gemiddeld jaar maximaal 17 dagen per jaar niet méér dan 20 minuten slagschaduw optreden op gevel van elke woning in de directe omgeving (is circa 2 km). Als die grens wordt overschreden, dan worden de turbines stil gezet m.b.v. een stilstandregeling.
  • De toepassing van windturbines is een veilige en beproefde technologie. Iedere windturbine in Nederland heeft een veiligheidscertificaat, dit is wettelijk verplicht. Net zoals bij elke installatie kan ook in een windturbine een calamiteit optreden. De gevolgen van mogelijke calamiteiten moeten bekend zijn. Bij het maken van wet- en regelgeving is er gekeken naar het omvallen van een windmolen, het losraken van een blad of onderdelen en mogelijke ijsafslag. Windturbines moeten op een dusdanige afstand van woningen, buisleidingen, wegen en hoogspanningsmasten staan, dat er geen extra risico voor de omgeving optreedt.
  • De Nederlandse subsidie voor windenergie (SDE++) vergoedt het verschil tussen de prijs van stroom vergeleken met de kostprijs. Als de prijs van stroom hoger ligt dan de kostprijs, wat steeds vaker gebeurt, dan wordt de subsidie terug betaald. De subsidie voor windenergie projecten wordt op termijn afgebouwd tot nul.
  • * Omwonenden en bedrijven kunnen financieel participeren in een windturbine. De werkwijzen en spelregels en de hoogte van de rente moet nog verder worden uitgewerkt. * U kunt ook lid worden van de coöperatie ZummerePower en mee besluiten.
  • De initiatiefnemers willen dat de lusten en lasten goed verdeeld worden. Omwonenden ervaren niet alleen de lasten, maar kunnen ook profiteren van de opbrengsten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. ZummerePower heeft het optierecht om 33% van het park in eigendom te nemen. De energie coöperatie gaat onderzoeken of dit een haalbare optie is. Er is binnen de samenwerkingsovereenkomst ook afgesproken wat er gebeurt als de cooperatie geen gebruik maakt van dit optierecht. Uitgangspunt blijft dat burgers en bedrijven uit de omgeving financieel kunnen meedoen tegen een gunstig rendementsperspectief en dat de winsten van de windmolens naar de gemeenschap terug vloeien. De leden van de cooperatie zullen daar in een later stadium een besluit over nemen. Een substantieel deel van de financiële revenuen van dit windpark zal naar de gemeenschap gaan. Vanuit de exploitatie van het windpark zal daarnaast jaarlijks een bedrag van € 0,50 per MWh aan een nog op te richten “gebiedsfonds” worden gedoneerd. Uit het fonds kunnen allerlei projecten worden gefinancierd die gericht zijn op een verdere verduurzaming en leefbaarheid van Someren. Het gebiedsfonds wordt beheerd door een nog op te richten bestuur waarvan ZummerePower deel zal uitmaken. Criteria en spelregels zullen verder uitgewerkt.

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar: welkom@prowind.com

+ 1 afbeeldingen